Urmează să vă deplasați în Italia pentru continuarea studiilor, pentru a participa la concursuri publice sau pentru a demara procedura de echivalare a studiilor din România?

În oricare din cele trei situații este necesară obținerea Declarației de Valoare de la Ambasada Republicii Italiene la București. Cetățenii români care doresc să își continue studiile sau să profeseze în Italia, în baza unui titlul de studii obținut în România trebuie să urmeze în primă fază o procedură de recunoaștere și echivalare a studiilor în Italia. Pentru demararea acestor proceduri fiind necesară obținerea „Declarației de Valoare”.

Specialiștii Centrului de Vize și Legalizări T&B International cu sediul în centrul Bucureștiului (România) pot realiza toate formalitățile pe care le presupune obținerea „Declarației de Valoare” pentru Italia în numele dvs. indiferent dacă locuiți în București, în altă localitate din România sau în străinătate. Vă scutim astfel de tot ceea ce înseamnă birocrație în relațiile cu instituțiile publice din România și cu Ambasada Italiei din București.

În cadrul birourilor noastre se asigură servicii complete de obținere a vizelor și de traducere și legalizare (vizare, apostilare sau supralegalizare) a documentelor care urmează să fie folosite în orice stat din lume. Nu este obligatorie deplasarea dvs. la birourile noastre pentru depunerea sau ridicarea actelor. Pe baza Contractului de Prestări Servicii ne puteți transmite documentele prin metoda aleasa de dvs. (curier sau personal) și noi ne vom ocupa de toate procedurile urmând ca la final să primiți documentele legalizate corespunzător împreună cu „Declarația de Valoare”.

Ce este „Declarația de Valoare”?

Declarația de Valoare este un document scris în limba italiană care indică valoarea unui act de studii obținut într-un alt sistem de învățămân decât cel italian. Aceasta se eliberează de Ambasada Italiei în România (București) numai pentru actele de studii emise de Ministerul Educației Naționale din România.

Atenție! Declarația de Valoare are natură informativă și nu reprezintă recunoașterea automată a actelor de studii emise în România. Pentru recunoaștere se vor iniția procedurile la instituțiile competente italiene pe baza dosarului realizat în România.

Declarația de Valoare este unul din documentele solicitate de autoritățile italiene în următoarele situații:

 • Pentru a demara procedura de echivalare a actelor de studii obținute în România (preuniversitare sau universitare); În cazul studiilor preuniversitare echivalarea se solicită la Inspectoratul Școlar Teritorial Italian competent – Ufficio Scolastico Provinciale Italiano; Pentru diplomele universitare echivalarea se va solicita Universităților Italiene;
 • Pentru continuarea studiilor în instituții de învățământ italiene, pentru înscrierea la cursuri universitare și post-universitare în Italia sau pentru înscrierea la diferite tipuri de cursuri de formare în Italia;
 • Pentru participarea la concursuri publice în Italia.
Secția Consulară a Ambasadei Republicii Italiene în România eliberează „Declarația de Valoare” pentru următoarele tipuri de acte de studii obținute în România:
 • Diplomă/Certificat de absolvire 8 clase (acest act poate avea denumiri diferite în funcție de anul absolvirii);
 • Certificat de promovare a testelor naționale/Certificat de Capacitate;
 • Diplomă de absolvire a învățământului obligatoriu de 10 ani;
 • Diplomă de școală profesională (de minim 3 ani);
 • Diplomă de bacalaureat;
 • Diplomă de licență;
 • Diplomă de master;
 • Diplomă de doctor.

Declarația de Valoare se eliberează DOAR pentru diploma de studii cerută în Italia de către instituția italiană (ale cărei date se vor specifica în cererea de emitere a Declarației de Valoare). În cazul în care instituția de învățământ solicită și diplomele obținute anterior (dacă este cazul) atunci Declarația de Valoare se va elibera pentru fiecare diplomă de studii în parte.

Atenție! Declarația de Valoare NU se eliberează pentru Diplome de Școli Postliceale. Persoanele care dețin o diplomă profesională românească trebuie să obțină recunoașterea din partea autorității competente italiene (ministerele competente), în vederea exercitării profesiei respective, în mod legal, în Italia. Consultați Centrul de asistență pentru recunoașterea calificărilor profesionale - Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali (Dipartamento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Pentru a obține „Declarația de Valoare” pentru diplomele de studii preuniversitare (diploma de bacalaureat, de școală profesională, de absolvire 8 sau 10 clase etc.) trebuie alcătuit un dosar care cuprinde o serie de documente, pentru unele dintre acestea fiind necesară efectuarea altor formalități în prealabil la autoritățile competente din România.

Dosarul trebuie să conțină:

 1. Formularul de cerere a „Declarației de Valoare” completat integral și semnat de către titularul actului de studii. Formularul poate fi descărcat AICI.
 2. Actul de studii (diploma) în original.
  Indicații: Diploma de studii preuniversitare va fi vizată de către Inspectoratul Școlar teritorial. După vizare aceasta va fi legalizată cu Apostila de la Haga (Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961) la Instituția Prefectului.

  Notă: Pentru vizarea la Inspectoratul Școlar este necesară prezentarea unei Adeverințe de Autenticitate eliberată de instituția de învățământ care a eliberat actul de studii (vezi punctul C).

 3. „Adeverința de Autenticitate” pentru diplomă din partea instituției de învățământ preuniversitar care a eliberat actul de studii (se eliberează, la cerere, de Secretariatul instituției). Atenție! Se va solicita adeverința în dublu exemplar, primul exemplar fiind necesar la Ambasada Italiei iar cel de-al doilea exemplar pentru realizarea formalităților la autoritățile române (vizarea diplomei de către Inspectoratul Școlar – vezi punctul B).
  Adeverința eliberată de instituția de învățământ trebuie să conțină ștampila, numărul de înregistrare, semnătura și data emiterii. Acest document trebuie să demonstreze obținerea efectivă a actului de studii și să facă precizări referitoare la durata studiilor, tipología (învățământ gimnazial, liceal, profesional, după caz), forma de învățământ (obișnuit de zi, seral etc.), nota obținută la examenele finale și metoda de notare adoptată. De asemenea, trebuie specificat dacă instituția care a eliberat actul de studii este publică sau privată iar, în ultimul caz, trebuie indicat documentul de acreditare.

  Notă: Dacă instituția de învățământ eliberează doar foaia matricolă (fară diplomă) pentru învățământul de 8 sau 10 clase, acest lucru trebuie menționat în „Adeverința de Autenticitate” a foii matricole.

 4. Copie legalizată după actul de studii original efectuată de un Notar Public român.
 5. Traducere legalizată în limba italiană a actului de studii original. Traducerea se va efectua de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției.
 6. Copia actului de identitate al solicitantului, în curs de valabilitate.

  Notă: În cazul cetățenilor rezidenți în ITALIA se preferă copia cărții italiene de identitate.

 7. În cazul în care au intervenit schimbări ale prenumelui sau numelui de familie, se vor prezenta copii dupa actele de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț, certificat de schimbare a numelui pe cale administrativă) din care reiese schimbarea prenumelui sau a numelui de familie.
 8. Copie Xerox a întregii documentații.

Notă: În cazul în care „Declarația de Valoare” este solicitată pentru participarea la concursuri publice organizate în Italia se va atașa la dosar și copia Anunțului de Concurs.

Pentru a obține „Declarația de Valoare” pentru diplomele de studii universitare (diploma de licență, diplomă de master, diplomă de doctor) trebuie alcătuit un dosar care cuprinde o serie de documente, pentru unele dintre acestea fiind necesară efectuarea altor formalități în prealabil la autoritățile competente din România.

Dosarul trebuie să conțină:

 1. Formularul de cerere a „Declarației de Valoare” completat integral și semnat de către titularul actului de studii. Formularul poate fi descărcat AICI.
 2. Actul de studii (diploma) în original însoțit de Suplimentul la Diplomă (Foaia Matricolă)
  Indicații: Diploma de studii universitare împreună cu foaia matricolă vor fi vizate la București de către Ministerul Educației Naționale (C.N.R.E.D. – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor). După vizare acestea vor fi legalizate cu Apostila de la Haga (Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961) la Instituția Prefectului.

  Notă: Pentru vizarea la Ministerul Educației Naționale (C.N.R.E.D.) este necesară prezentarea unei Adeverințe de Autenticitate eliberată de Universitatea care a eliberat actul de studii (vezi punctul C).

 3. „Adeverința de Autenticitate” atât pentru diplomă cât și pentru Suplimentul la Diplomă (Foaia Matricolă) din partea Universității care a eliberat actul de studii (se eliberează, la cerere, de biroul Acte de Studii al Universității). Atenție! Se va solicita adeverința în dublu exemplar, , primul exemplar fiind necesar la Ambasada Italiei iar cel de-al doilea exemplar pentru realizarea formalităților la autoritățile române (vizarea diplomei și suplimentului la diplomă de către Ministerul Educației Naționale – vezi punctul B).
  Adeverința eliberată de Universitate trebuie să conțină ștampila, numărul de înregistrare, semnătura și data emiterii. Acest document trebuie să demonstreze obținerea efectivă a actului de studii și să facă precizări referitoare la durata studiilor, tipología (învățământ universitar, post-universitar, după caz), forma de învățământ (de zi, fără frecvență, la distanță), nota obținută la examenele finale și metoda de notare adoptată. De asemenea, trebuie specificat dacă Universitatea care a eliberat actul de studii este publică sau privată iar, în ultimul caz, trebuie indicat documentul de acreditare.
 4. Copii legalizate după actul de studii original și a Suplimentului la Diplomă (foaia matricolă) efectuate de un Notar Public român.
 5. Traduceri legalizate în limba italiană a actului de studii original și a Suplimentului la Diplomă (foaia matricolă). Traducerile se vor efectua de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției și se vor legaliza la Notarul Public.
 6. Copia actului de identitate al solicitantului, în curs de valabilitate.

  Notă: În cazul cetățenilor rezidenți în ITALIA se preferă copia cărții italiene de identitate.

 7. În cazul în care au intervenit schimbări ale prenumelui sau numelui de familie, se vor prezenta copii dupa actele de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț, certificat de schimbare a numelui pe cale administrativă) din care reiese schimbarea prenumelui sau a numelui de familie.
 8. Copie Xerox a întregii documentații.

Notă: În cazul în care „Declarația de Valoare” este solicitată pentru participarea la concursuri publice organizate în Italia se va atașa la dosar și copia Anunțului de Concurs.

1.
Obținerea „Adeverințelor de Autenticitate” (în doua exemplare) de la Universitatea/Unitatea de Învățământ Preuniversitar (după caz) care a eliberat actul de studii.
2.
Vizarea actelor de studii (atât a Diplomei cât și a Suplimentului la Diplomă/Foii Matricole) de către Ministerul Educației Naționale - C.N.R.E.D. București (în cazul actelor de studii universitare) și de către Inspectoratul Școlar teritorial (în cazul actelor de studii preuniversitare).
3.
Aplicarea Apostilei (Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961) pe actele de studii originale (diplomă și suplimentul la diplomă/foaia matricolă) la Instituția Prefectului competentă.
4.
Efectuarea Traducerii Autorizate în limba italiană (de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției) a fiecărui act de studii și legalizarea notarială a traducerii autorizate.
5.
Efectuarea Copiilor Legalizate după originalele actelor de studii de către un Notar Public.
6.
Apostilarea Copiilor Legalizate și a Traducerilor Autorizate și Legalizate notarial de către Camera Notarilor Publici
7.
Obținerea „Declarației de Valoare” de la Ambasada Republicii Italiene în România (București).
Pentru depunerea dosarului complet (pașii 1-6) este necesară o programare prealabilă. Toată documentația va fi prezentată atât în original cât și în copie Xerox într-un dosar plic de carton. În mod normal „Declarația de Valoare” este eliberată în 5 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului la Ambasadă.

ATENȚIE:

(1) În cazul în care pentru echivalarea diplomelor obținute în România, autoritățile italiene solicită „Declarația de Valoare” și pentru diplomele obținute anterior (exemplu: diploma de bacalaureat pentru echivalarea diplomei de licență sau diploma de licență pentru echivalarea diplomei de master etc.) procedurile vor fi realizate în paralel pentru ambele diplome de studii, obținându-se „Declarația de Valoare” de la Ambasada Italiei pentru ambele diplome.

(2) În cazul în care pentru echivalarea titlurilor de studii superioare, instituția italiană solicită prezentarea Programei Analitice aceasta trebuie obținută de la Universitatea care a eliberat diploma (în general solicitarea se adresează la Biroul Acte de Studii al Universității sau la Secretariatul facultății absolvite). Ulterior, se vor realiza aceleași proceduri ca pentru diploma de studii, respectiv: (a) Programa Analitică se va viza la Ministerul Educației C.N.R.E.D. București; (b) se va apostila la Instituția Prefectului; (c) se va traduce în limba italiană iar traducerea se va legaliza la Notarul Public; (d) se va face o copie legalizată după original la Notarul Public (în mod normal este suficientă copia primelor și ultimelor 5 pagini); (e) copia legalizată și traducerea autorizată și legalizată se vor apostila la Camera Notarilor Publici. Prin urmare, vă rugăm să vă informați în prealabil dacă Programa Analitică va este solicitată în Italia, traducerea și legalizarea acesteia presupunând costuri destul de ridicate având în vedere numărul mare de pagini.

Ce servicii oferă Centrul de Vize și Legalizări T&B International?

Nu aveți timp pentru toate formalitățile?

Nu sunteți familiarizat cu procedurile privind obținerea „Declarației de Valoare” pentru Italia?

Nu locuiți în România sau nu sunteți din București sau pur și simplu doriți să evitați statul la coadă?

Dacă răspunsul este afirmativ la cel puțin una din aceste întrebări, Centrul T&B International este soluția!

Misiunea noastră este de a economisi timp în favoarea dvs., de a vă scuti de drumuri și de vă oferi o experiență transparentă fară a lua contact cu procese birocratice complexe de cele mai multe ori puțin înțelese.
Vă oferim consiliere GRATUITĂ și realizăm în numele dvs. toate procedurile necesare pentru obținerea „Declarației de Valoare” de la Ambasada Italiei în România (realizăm inclusiv procedeele preliminare de legalizare notarială, traducere, vizare și apostilare a originalelor, a copiilor legalizate și a traducerilor).
Pachetul nostru de pregătire a dosarului pentru obținerea „Declarației de Valoare” pentru Italia include:
Se va realiza la :
 • Ministerul Educației Naționale, C.N.R.E.D. – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, București (în cazul diplomelor de studii universitare);
 • La Inspectoratul Școlar al Municipiului București sau Inspectoratul Școlar Județean (în cazul diplomelor de studii preuniversitare).
Acestea includ:
 • traducere efectuată de traducător autorizat de Ministerul Justiției;
 • legalizarea traducerii la Notarul Public;
Pentru vizare, apostilare și traducere în conformitate cu cerințele autorităților române și Ambasadei Italiei în România. Ne ocupăm inclusiv de scanare, printare și realizarea fotocopiilor simple a întregului dosar.
Exemplu:
 • taxele percepute de Camera Notarilor Publici pentru apostilarea traducerilor și a actelor notariale – 35 lei+TVA/act;
 • taxa pentru vizarea actelor de studii la Ministerul Educației (CNRED – în cazul actelor de studii superioare) - 50 lei/act;
 • tarifele notariale percepute de Notarul Public pentru încheierea de legalizare a semnăturii traducătorului autorizat și pentru realizarea copiilor legalizate după actele de studii;
 • taxa perceptă pentru eliberarea „Declarației de Valoare” percepută de Ambasada Italiei în România (41 EURO).
Se va realiza la domiciliu/sediu prin curier rapid (în București, la nivel național și internațional). De asemenea, actele pot fi ridicate direct de la birourile noastre dacă așa doriți.

În funcție de competență, după finalizarea formalităților descrise mai sus, vă putem consilia și în anumite aspecte post-procedurale relaționate cu formalitățile din Italia, FĂRĂ COSTURI ADIȚIONALE!

În cazul în care ați efectuat în prealabil o parte dintre formalități vă putem oferi inclusiv servicii parțiale (pentru procedurile restante). Totuși, având în vedere complexitatea procedurilor, nu vă sfătuim să realizați în prealabil parțial formalitățile deoarece, în cazul în care nu se respectă ordinea acestora, Ambasada Italiei își rezervă dreptul să respingă dosarul și prin urmare va fi necesară reluarea procedurilor în ordinea corectă.

SERVICII SUPLIMENTARE
 • Vă reamintim că atât pentru vizarea actelor de studii originale la Ministerul Educației Naționale (C.N.R.E.D.) cât și pentru Ambasada Italiei este necesară prezentarea Adeverințelor de Autenticitate (în original). Prin urmare, primul pas în alcăturirea dosarului pentru obținerea „Declarației de Valoare” este solicitarea Adeverintelor de Autenticitate de la Biroul Acte de Studii din cadrul Universității care a eliberat diploma de studii. Adeverința se va solicita atât pentru diplomă cât și pentru suplimentul la diplomă/foaia matricolă în dublu exemplar. Solicitarea poate fi făcută personal sau prin împuternicit, taxele percepute și numărul de zile necesar pentru eliberarea acestor adeverințe fiind stabilite de fiecare Universitate în parte.
  În cazul în care nu puteți obține personal Adeverințele de Autenticitate de la universitatea absolvită vă putem reprezenta pentru obținerea acestora la Universitățile din București și la anumite universități din țară.
 • Vă reamintim că atât pentru vizarea actelor de studii originale la Inspectoratul Școlar teritorial cât și pentru Ambasada Italiei este necesară prezentarea Adeverințelor de Autenticitate (în original). Prin urmare, primul pas în alcăturirea dosarului pentru obținerea „Declarației de Valoare” este solicitarea Adeverintelor de Autenticitate de la secretariatul unității de învățământ preuniversitar care a eliberat diploma de studii. Adeverința se va solicita atât pentru diplomă cât și pentru foaia matricolă în dublu exemplar. Solicitarea poate fi făcută personal sau prin împuternicit, numărul de zile necesar pentru eliberarea acestor adeverințe fiind stabilit de fiecare unitate de învățământ în parte.
  În cazul în care nu puteți obține personal Adeverințele de Autenticitate de la unitatea de învățământ absolvită vă putem reprezenta la orice unitatea de învățământ din Municipiul București și, în cazuri excepționale, în orașe din alte județe. Trebuie avut în vedere că, în anumite situații, în special în cazul unităților de învățământ preuniversitar din mediul rural din anumite județe, nu vă putem reprezenta.
 • În cazul în care pentru echivalarea titlurilor de studii superioare, instituția italiană solicită prezentarea Programei Analitice, aceasta trebuie obținută de la Universitatea care a eliberat diploma (în general solicitarea se adresează la Biroul Acte de Studii al Universității sau la Secretariatul Facultății absolvite). Solicitarea poate fi făcută personal sau prin împuternicit, taxele percepute și numărul de zile necesar pentru eliberarea Programei Analitice fiind stabilite de fiecare Universitate în parte.
  Ulterior, se vor realiza aceleași proceduri ca pentru diploma de studii, respectiv: (a) Programa Analitică se va viza la Ministerul Educației C.N.R.E.D. București; (b) se va apostila la Instituția Prefectului; (c) se va traduce în limba italiană iar traducerea se va legaliza la Notarul Public; (d) se va face o copie legalizată după original la Notarul Public (în mod normal este suficientă copie primelor și ultimelor 5 pagini); (e) copia legalizată și traducerea autorizată și legalizată se vor apostila la Camera Notarilor Publici.
  Vă putem reprezenta pentru realizarea tuturor formalităților descrise anterior (inclusiv traducerea autorizată în limba italiană a Programei Analitice). De asemenea, în cazul în care nu puteți obține personal Programa Analitică de la universitatea absolvită vă putem reprezenta pentru obținerea acesteia la Universitățile din București și la anumite universități din țară.
Cum procedez pentru a beneficia de serviciile Centrului T&B International?

Deoarece punem accentul pe utilizarea cât mai eficientă a timpului și reducerea costurilor pentru clienții noștri, subliniem faptul că indiferent dacă locuiți în București sau în alt județ din România, NU ESTE OBLIGATORIE PREZENȚA dvs. la birourile noastre! Toate detaliile pot fi transmise prin APLICAȚIA ONLINE de mai jos sau via e-mail iar documentele, prin CURIER.
Vom realiza toate procedurile în numele dvs. iar după finalizarea tuturor operațiunilor, actele originale (vizate și apostilate) vă vor fi transmise împreună cu „Declarația de Valoare” de la Ambasada Italiei prin CURIER RAPID atât în București, cât și în alte localități din România sau din străinătate (în orice țară).

De asemenea, în cazul în care doriți să vă prezentați personal sau prin delegat la birourile noastre pentru depunerea și/sau pentru preluarea documentelor, acest lucru este posibil conform programului de lucru cu publicul.

CU T&B INTERNATIONAL PROCESUL DE OBȚINERE A DECLARAȚIEI DE VALOARE PENTRU ITALIA ESTE SIMPLU, RAPID ȘI SIGUR
Aplicați ONLINE 24/7

Completați datele în aplicație și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va prelua cazul dvs. și în cel mai scurt timp veți primi o ofertă personalizată

Transmiteți documentele

Transmiteți documentele prin curier sau personal la birourile noastre. Ne ocupăm de toate procedurile de traducere, legalizare, vizare, apostilare și de obținere a „Declarației de Valoare” de la Ambasada Italiei

Primiți documentele apostilate alături de „Declarația de Valoare”pentru a fi utilizate în Italia!

Primiți documentele apostilate alături de „Declarația de Valoare”pentru a fi utilizate în Italia!

Pentru realizarea tuturor procedurilor în numele dvs. trebuie să ne transmiteți (prin curier sau personal):
 1. Documentele originale pentru care se dorește obținerea „Declarației de Valoare” (diploma însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă);
 2. „Adeverința de Autenticitate” atât pentru diplomă cât și pentru Suplimentul la Diplomă (Foaia Matricolă) eliberată de instituția de învățământ superior sau preuniversitar care a eliberat diploma de studii – in dublu exemplar;1
 3. O copie după Cartea de Identitate (sau după Pașaport în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate). În cazul cetățenilor rezidenți în ITALIA este necesară și copia cărții italiene de identitate;
 4. O copie după dovada schimbarii numelui (dacă este cazul) – ex. Certificat de căsătorie, document care atestă schimbarea numelui pe cale administrativă sau alt document după caz;
 5. Formularul de cerere a „Declarației de Valoare” completat integral și semnat de către titularul actului de studii. Formularul poate fi descărcat AICI.
 6. În cazul în care „Declarația de Valoare” este solicitată pentru participarea la concursuri publice organizate în Italia este necesară copia Anunțului de Concurs.

1Notă În cazul în care nu puteți obține personal Adeverințele de Autenticitate de la instituția de învățământ absolvită vă putem reprezenta pentru obținerea acestora la Universitățile din București și la anumite universități din țară sau, în cazul studiilor preuniversitare, la orice unitate de învățământ din Municipiul București și, în cazuri excepționale, în orașe din alte județe. Durata de obținere este stabilită de fiecare unitate de învățământ în parte și se adaugă la durata standard de procesare a dosarului.

Timpul de procesare depinde de complexitatea dosarului și localitatea/județul în care au fost emise actele de studii. Se adaugă timpul de procesare la Ambasada Italiei (timp impus de personalul consular) care actualmente este de 30-60 zile.

Ştim că factorul TIMP este de cele mai multe ori cel mai important pentru dvs., de aceea vom face tot posibilul să obţinem cele mai scurte termene de predare. Vă invităm să ne contactați utilizând aplicația ONLINE de mai jos (sau pe e-mail / telefonic) prin intermediul căreia ne puteți transmite toate detaliile despre situația dvs. concretă. Astfel un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va evalua solicitarea dvs. și vă va transmite toate detaliile privind termenul de predare și costurile totale.

Numărul de documente, nivelul de studii pentru care se solicită „Declaratia de Valoare”, județul în care au fost emise actele, precum și alte particularități vor determina calculul total exact.

Facturarea se realizează în LEI (în cazul persoanelor rezidente în România) și în EUR (în cazul persoanelor rezidente în străinătate – la cursul de schimb al BNR) iar factura de plată este transmisă pe e-mail.

MODALITĂȚI DE PLATĂ
 • ONLINE cu cardul bancar emis sub una din siglele: VISA, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Wright Express, Carte Blanche, Diner’s Club (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu un link prin accesarea căruia veți putea plăti online direct cu cardul dvs.)
 • Plată prin transfer bancar (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face transferul bancar – direct prin Internet Banking sau prin ordin de plată la ghișeul băncii)
 • Depunere numerar direct la casieria băncii (alegând această metodă de plată veți primi pe e-mail factura împreună cu conturile bancare în care puteți face plata direct la casieria băncii)

Plata NU se face anticipat, ci după demararea procedurilor! În momentul transmiterii documentelor către dvs. plata trebuie să fi fost efectuată.

Pentru o estimare a costurilor TOTALE vă rugăm să folosiți formularul de mai jos și un specialist al Centrului de Vize și Legalizări va analiza solicitarea dvs. și vă va transmite o ofertă adaptată nevoilor dvs.

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea folosirii acestora și a politicii noastre de utilizare a fișierelor de tip cookies. Am înțeles